Aktuellt

Aktuella händelser

Sammanfattning Ungas ledarskap (finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

I projektets målsättning fanns ett mål och förväntat resultat att nå omkring 300 ungdomar och 50 vuxna. Här kan nu konstateras att projektet nådde mellan 420 och 500 ungdomar och 50 vuxna, vilket innebär att målet överträffades med marginal.

Fler ungdomar än förväntat har visat att de vill lära sig mer om ledarskap och att de stärks vid praktiska övningar och aktiviteter med resultatet ett bra självförtroende och en sund värdegrund. Mellan 30 och 40 ungdomar, som har medverkat i projektet, både vill och kan ta ett ideellt ansvar som ledare. Intresset har därmed överstigit målsättningen om att utbilda minst 20 ungdomar inom föreningskunskap, ledarskap och arrangörskap.

Projektet har förberett och utbildat ungdomar att ta ansvar som ledare respektive medlemmar i föreningarna Kronoparken United, Föreningen Tillsamman i Karlstad, IGITEGO och Korpen Karlstad. Detta har inneburit att intresset för att vara med i befintliga eller nya föreningar har ökat.

Genom ett mycket bra samarbete med bland annat RFSISU och IGITEGO har många ungdomar motiverats att stärka sin kompetens ytterligare med kompletterande utbildning inom både olika idrotter, hälsa och sund livsstil.

Fyra föreningar har fått nya unga ledare och vår bedömning är att detta bidrar till att stärka ett betydande antal barn och ungdomar som kommer att få delta i bra fritidsaktiviteter. Detta motverkar en sämre livsstil och segregation.

Mål och måluppfyllelse efter ett år

 1. Få fler ungdomar att ta ett ideellt ansvar som ledare.
 2. a) Under hösten 2020 fanns en liten grupp av ungdomar som hade börjat att medverka som ledare.
 3. Vid projektets avslutning hade 8 ungdomar på Våxnäs respektive 8 mer erfarna och 25 nya ungdomar på Kronoparken provat på aktivt ledarskap.
 4. Underlätta för ungdomar att komma in i befintligt föreningsliv eller att starta egna föreningar.
 5. Projektet hade etablerat kontakt med flera föreningar samt Föreningen Väst och Korpen Kronoparken under hösten 2020. Korpen Kronoparken och Folkbildarna lämnade över ansvaret för Korpens fotbollssektion till en ny förening som från i år drivs som en egen ideell förening.
 6. Under vintern och våren har projektet fört samtal med RF SISU, Korpen, Karlstads kommun (även Frödingskolan) och föreningar har haft som ambition att underlätta inträdet i föreningar.
 7. Föreningen Tillsammans i Karlstad har bildats under året och ambitionen är att engagera ungdomar i aktivitet, rörelse, idrott, kultur och sociala och estetiska aktiviteter.
 8. Projektet ska ha utbildat minst 20 ungdomar i ledarskap, föreningskunskap eller arrangörskap.
 9. Överta utbildningsmoduler från Ledarskapsakademin (avslutat Arvsfondsprojekt)
 10. Erbjudit ungdomar med LA: s och RF SISU:s grundutbildningar att prova på ledarskap. Omkring 30 ungdomar praktiserat ledarskap under 156 aktiviteter i snitt 5 tillfällen per ung ledare.
 11. Erbjudit flera nya utbildningar för 25 nya unga ledare i samarbete med RF SISU Idrott och hälsa, var vänlig se bilaga med förteckning över projektets samtliga aktiviteter.
 12. Utbildningsmoment med anpassad utbildning (från Ledarskapsakademin) del 1 och 2 samtidigt och därefter del 3 med totalt deltagande av 26 personer.
 13. Fem föreningar ska ha fått minst en engagerad, ny, ung ledare efter projekttiden.
 14. Dialog förs med Korpen Karlstad om att starta verksamhet i vilken unga ledare får möjlighet att utöva fritidsaktiviteter och prova och utveckla sitt ledarskap

Uppnådda resultat är att ett 30-tal ungdomar har engagerat sig som ledare på någon nivå i fyra olika föreningar; Kronoparken United med åtta unga killar i åldrarna 12–22 år, IGITEGO ”Mål” med 15 – 20 tjejer och killar (12–22 år), Korpen Karlstad med 3 tjejer (15–16 år) och Tillsammans i Karlstad med 2 killar 19 och 22 år.

 1. Att öka föreningarnas medlemsantal och målet är att antalet föreningsaktiva som bor i stadsdelarna ska öka med 5% i de föreningar vi arbetar med.
 2. Projektet har förberett många ungdomar inför framtiden men pga. pandemin har föreningslivet varit mer eller mindre stängt med restriktioner för fysiska aktiviteter.

Lärdomar

Under slutfasen av projektet har medarbetarna summerat de lärdomar som har vunnits tack vare det genomförda arbetet med många samtal med ungdomar. Här följer i punktform vad vi har lärt oss under arbetet med ungdomar.

* Det är en otrolig bredd av ungdomar med mycket olika behov som kräver brett arbete. Både socioekonomiskt, hur ungdomarna mår och vilka intressen som de vill ”odla”.

* Att fånga upp yngre ungdomsledare har varit en överraskning då ungdomar ända ner i 13 årsåldern har visat prov på bra ledaregenskaper, mognad och att ta ansvar.

*Tålamod, det finns en skeptisk inställning till det som är nytt. Men när de väl kommer med så tycker de att det är otroligt kul.

* Kartläggning på skolor ger möjlighet att se både behov och önskemål om fritidsaktiviteter inom stora grupper. Det är viktigt att ha respekt för allas olikheter.

* Det är otroligt viktigt att även arbeta med föräldrarna.

Vilka rekommendationer vill medarbetarna ge för framtiden?

* Tålamod, brett utbud av både fysiska aktiviteter kombinerat med samtal.

* Ge chanser. Mycket fokus på att ungdomen ser sig behövd, det lyfter personen och det har visat sig att många som ”driver” omkring, även med drog-, och kriminalitetsproblem har lyft sig och tar tag i sitt liv. Både med oss men framför allt med studier, värderingar och attityd.

* Organisationer som Folkbildarna i Värmland, deras projekt Tillsammans i Karlstad och föreningslivet spelar en stor roll och kan fånga upp de behov och olikheter som ungdomarna har med ett rikt utbud av aktiviteter.

* Om ungdomarna får chanser att lära sig och praktisera utvecklas de många gånger snabbt som goda ledare eller skaffar sig intressen som är konstruktiva.

Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens uppdateringar och anpassar verksamheten efter nuvarande restriktioner.

Läs mer »

Ledarskapsakademin utbildade nya unga ledare

Under höstlovet bjöd Ledarskapsakademin in till höstens första utbildningstillfälle – ledarskap del 1. I denna utbildning introducerades tio unga ledare från olika stadsdelar mellan 15-25 år till vad ledarskap kan vara och hur deras olika personligheter kan användas med fördel i deras ledarskap. De unga ledarna fick även information om det stora förenings- och utbildningsutbud

Läs mer »

Kartläggning Kronoparsskolan

Vi arbetar oss igenom skolorna på Gruvlyckan-Våxnäs och Kronoparken. Det är viktigt att ta reda på barnens behov av en meningsfull fritid istället för att skapa aktiviteter som vi tror att de behöver.

Läs mer »
dator

Grundläggande datakunskap

Grundläggande datakunskap är viktigt då det mesta idag sker digitalt. Anmäl er till datakursen på Våxnäs bibliotek. I samarbete med Ibn Rushd, Karlstads kommun och Region Värmland!

Läs mer »
cykel

Cykelkurs

Vi har slutit avtal med SFI! En dag i veckan under hösten och våren lär vi deras elever att cykla! Längre fram kommer vi även att köra utbildning i SESAM (sex och samlevnad, jämställdhet, jämlikhet, normer osv) med dom. Ungdomsledare Mohammed och Berkan är med och gör ett strålande jobb

Läs mer »
Ledarskap

Träff för ungdomsledare

Nu har vi avverkat första träffen med 10 ungdomar som vi tillsammans med Ledarskapsakademin ska utbilda till ungdomsledare. De kommer att fungera som förebilder till de yngre barnen samt vara delaktiga i stora som små aktiviteter och arrangemang! Mycket bra tycker vi

Läs mer »

Genomfört med finansiellt stöd av